Från och med 2014-01-01 uppdaterades registreringsbestämmelserna för

American Staffordshire Terrier vilket innebär att det krävs officiellt HD/ED resultat på föräldradjur för att registera en valpkull i Svenska Kennelklubben.

 

För avkomma efter föräldradjur som ej har officiell höftleds- och armbågsleds-status innebär detta registreringsförbud. I enlighet med SKKs grundregler ska giltiga resultat föreligga före parning.

 

För utlandsägd hund boende utanför Sverige krävs ingen armbågsledstatus, endast officiell höftledsstatus utfärdat av en för SKK godkänd kennelklubb där det tydligt framgår vilken hund det är, undersökningsdatum, veterinärstämpel etc.

 

 

 

Höftledsdysplasi (HD)

HD är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser.

Risken för att en hund ska utveckla HD är betingat av såväl arv som miljö, arvsgången är komplex (kvantitativ). Detta innebär bl.a. att även hundar med normala höftleder (grad A eller B) kan producera avkommor som utvecklar HD. Risken för att hund med normala höftleder ska producera avkomma som utvecklar HD ökar om dess föräldrar och/eller syskon har HD. Rubbningen i ledens utveckling äger rum under hundens uppväxttid. Först när skelettet vuxit färdigt kan man bedöma höftledernas utseende med hjälp av röntgen.

 

 

 

 

 

 

Lederna graderas i 5 grupper:

  • A normala höftleder grad A
  • B normala höftleder grad B
  • C lindrig dysplasi
  • D måttlig dysplasi
  • E höggradig dysplasi

Gradering av höftledsstatus sker enligt normer fastställda av Fédération Cynologique Internationale (FCI). Normerna bygger på dels passform mellan höftledskula och höftledsskål, dels på djupet av skålen dvs. hur djupt höftledskulan ligger inne i skålen.

 

Det är omöjligt att enbart med hjälp av en röntgenbild kunna utläsa om en hund har besvär av sin HD. Det finns hundar som är halta och visar andra tecken på smärta trots att de bara har en lindrig dysplasi, medan enstaka hundar med kraftig dysplasi uppträder helt symptomfria. Generellt sett har små hundar mindre problem av höftledsdysplasi än större och tyngre hundar.

 

HD kan förr eller senare ge upphov till förslitning av brosket i höftleden. Broskförslitningen kan inte ses på röntgenbilden men i de fall benpålagringar uppkommer kan dessa urskiljas på en röntgenbild. Pålagringarna ökar i regel med åldern och leder ibland till att höftleden blir helt deformerad hos den gamla hunden.

 

Graden av benpålagring anges som:

LBP lindriga benpålagringar

MBP måttliga benpålagringar

KBP kraftiga benpålagringar

 

 

Armbågsledsdysplasi (ED)

Armbågsledsdysplasi innebär en onormal utveckling av armbågsleden och förkortas ED efter den engelska benämningen elbow dysplasia.

ED är ett samlingsnamn för olika tillväxtrubbningar som leder till benpålagringar i armbågsleden, vilka kan urskiljas relativt tydligt vid röntgen.

 

Gemensamt för de olika tillväxtrubbningarna är att små men väsentliga delar av ledbrosket inte utvecklas normalt eller att det skadas på grund av rubbad utveckling i omgivande benvävnad.

 

 

 

Vid den centrala granskningen av röntgenbilderna graderas armbågsledsartros enligt följande skala, som också används internationellt:

  • 0 inga påvisbara förändringar
  • I lindriga benpålagringar, upp till 2 mm
  • II måttliga benpålagringar, 2 - 5 mm
  • III kraftiga benpålagringar, över 5 mm

Till skillnad från metodiken vid avläsning av röntgenbilder av höftleder, där man direkt bedömer det eventuella felet i utvecklingen av leden och sedan separat anger hur stora pålagringar som tillkommit (artrosgrad), är det när det gäller armbågsleder oftast endast möjligt att avläsa om det föreligger benpålagringar och sedan gradera dessa.

 

Något säkert samband mellan graden av benpålagringar och smärtsymtom finns inte, men unga hundar, med måttliga eller kraftiga pålagringar, visar ofta stelhet och hälta, framförallt efter hård motion.

 

Arvsgången för ED är komplex där både arv, med många gener i samverkan (polygen), och miljö är bidragande orsaker till sjukdomens utveckling

 

 

Läs gärna mer via dessa sidor

Höftledsröntgen - Kvalitetsutvecklingen fortsätter

Information om röntgenkontroll av leder

Källa: Svenska Kennelklubben - www.skk.se